OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY – WSPÓŁPRACA

 

Ważność ofert

Wszelkie informacje ustne, jak również telefoniczne stają się wiążące dopiero w momencie ich pisemnego potwierdzenia. Wszelkie dokumenty, które składają się na całość naszej oferty są naszą wyłączną własnością i nie mogą być używane bez naszej wiedzy i zezwolenia przez osoby trzecie.

Ceny

Jeżeli w umowie lub ofercie nie uwzględniono inaczej, to podane ceny rozumie się jako ceny netto loco magazyn Poznań.

Warunki płatności

Rodzaj płatności jest szczegółowo zawarty w Potwierdzeniu zamówienia. Wyklucza się kompensowanie płatności z nieuznanym lub kwestionowanym świadczeniem wzajemnym i prawo do wstrzymania należności. Dla klientów nie posiadających podpisanej umowy dystrybucyjnej ze TRAKT Sp. z o.o. oraz klientów, którzy nie przedstawili zabezpieczenia płatności wobec TRAKT Sp. z o.o., zasadą jest płatność najpóźniej w momencie odbioru. W przypadku składania zamówień indywidualny klienci zobowiązani są do wpłacenia z góry ustalonej zaliczki.

Terminy dostaw

Terminy dostaw, które zawarte są w naszych ofertach sprzedażowych, jak również Potwierdzeniach zamówień są realizowane terminowo.  Nie są one jednak wiążące i zastrzegamy sobie prawo do ich przesunięcia w przypadku nieprzewidzianych komplikacji. W razie niedotrzymania wyraźnie i pisemnie określonego terminu dostawy Zamawiający jest uprawniony do wyznaczenia nam odpowiedniego terminu dodatkowego. Jeżeli nie zostanie on dotrzymany, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy.

Wysyłka i odbiór towaru

Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia, lub utratę towaru w przypadku transportu towaru własnym lub wynajętym przez Zamawiającego środkiem transportu. Zamawiający, odbierając towar własnym transportem odpowiada za sposób jego opakowania, ułożenia i zamocowania.  W przypadku dowozu towaru naszym transportem przejście ryzyka utraty lub uszkodzenia towaru określa moment rozpoczęcia rozładunku. Opłata za dostarczenie przez naszą firmę towaru, ustalana jest przy Potwierdzeniu Zamówienia i jest zróżnicowana. Zamawiający powinien odebrać towar z magazynu po potwierdzeniu gotowości do odbioru bez zbędnej zwłoki; w przypadku towaru niestandardowego zamawianego z Hiszpanii, odbiór powinien nastąpić w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru – przekroczenie tego terminu uprawnia nas do dalszego magazynowania na koszt i ryzyko Zamawiającego. Zaliczki oraz zadatki wpłacone na poczet towaru, który nie został odebrany przepadają i traktowane są jako zadośćuczynienie poniesionych przez nas kosztów.

W przypadku dostawy towaru przez transport TRAKT Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu ilościowego i jakościowego dostarczonego towaru. Wszelkie uszkodzenia towaru powinny być zgłoszone kurierowi dostarczającemu towar i udokumentowane stosownym protokołem szkodowym. Gdy stwierdzenie szkody podczas odbioru towaru było utrudnione, możliwe jest zgłoszenie reklamacji w terminie 7 dni od daty dostawy, na piśmie, do siedziby TRAKT Sp. z o.o. Warunkiem uznania reklamacji jest wypełnienie formularza reklamacyjnego TRAKT i udokumentowanie szkody zdjęciami. Istnieje możliwość przesłania całości dokumentacji drogą elektroniczną.