drzwi drewniane przeciwpożarowe

Wszystkie produkty dostarczane przez naszą firmę objęte są 12-miesięcznym okresem gwarancyjnym od dnia zakupu. Szczegółowe warunki umowy gwarancyjnej zawarte są w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej (DTR) Producenta. Zapoznaj się również z naszymi ogólnymi warunkami gwarancji.

Ogólne warunki gwarancji :

 • TRAKT Sp. z o.o. zapewnia gwarancję na dostarczone wyroby przez okres min. 12 miesięcy, chyba że okres gwarancji określony jest inaczej w odrębnej umowie.
 • Wady powstałe w okresie gwarancji. Które uniemożliwiają poprawne działanie wyrobu będą usuwane  w ciągu 21 dni od zgłoszenia. Warunkiem pozytywnego rozpatrzenia reklamacji jest właściwe zbadanie towaru przez Zamawiającego przy każdorazowej dostawie. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad ilościowych, bądź jakościowych należy zgłosić je na piśmie nie później niż 7 dni od daty otrzymania towaru.
 • Gwarancja zostanie automatycznie przedłużona o okres od zgłoszenia reklamacji do zakończenia naprawy gwarancyjnej
 • Wyroby będące na gwarancji, w których stwierdzi się wady uniemożliwiające dalszą eksploatację, zostaną wymienione na pełnowartościowe.
 • Gwarancja nie obejmuje czynności, które powinien wykonać sam użytkownik, określonych w instrukcji użytkowania wyrobu (DTR).
 • W przypadku zgłoszenia reklamacji, Użytkownik obowiązany jest sporządzić protokół reklamacyjny, zawierający opis towaru i stwierdzonych wad, zdjęcia ilustrujące zaistniałą szkodę, a nadto zabezpieczyć reklamowane elementy towaru. Po wykryciu wady ewentualne przystępowanie, lub kontynuowanie montażu elementów towaru zawierających wady następuje na wyłączne ryzyko Użytkownika.
 • Producent jest zwolniony z gwarancji i wszelkich zobowiązań w przypadku, gdy:
 • Wyroby posiadają uszkodzenia mechaniczne powstałe w wyniku niewłaściwej eksploatacji przez użytkownika,
 • Użytkownik dokonał zmian konstrukcyjnych we własnym zakresie,
 • Powstaną wady w wyniku niezgodnej z DTR konserwacji wyrobu,
 • Powstaną wady w wyniku niewłaściwego przechowywania i transportu,
 • Montaż wyrobu przez użytkownika wykonany jest niezgodnie z instrukcją montażu,
 • Nastąpi usunięcie tabliczki znamionowej wyrobu.
 • Przy reklamacji producent wyrobu potrąca równowartość brakujących lub uszkodzonych z winy użytkownika elementów.